Reglement

 

 • Het betreden van het terrein is op eigen risico.
 • Verboden te vissen met spinners/blinkers, dreggen,
 • kunstaas, twisters, jigs, vis en/of stukjes vis.
 • Vissen is alleen toegestaan met witte maden, meelwormen, bijenlarve/wasmotten, regenwormen en Powerbait.
 • Maximaal 1 hengel per persoon.
 • Gevangen vis eerst doden, dan onthaken.
 • Gebruik van leefnetten of hengelsteunen is verboden.
 • Geen gebruik maken van spitse voorwerpen i.v.m. folie.
 • Voeren is ten strengste verboden.
 • Tussentijds wisselen van vijver is niet toegestaan.
 • Geen vis scheppen welke niet met de hengel gevangen is.
 • De gevangen forel mag niet worden teruggezet in de vijvers. Alle andere vissoorten (karper of graskarper), moeten teruggezet worden.
 • Wanneer er per ongeluk een graskarper gehaakt word moet iemand van het personeel deze landen en onthaken.
 • Het is verboden vis bewust vals te haken.
 • Schade aan het gehuurde materiaal moet worden vergoed.
 • Laat je vis plek schoon achter en gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Honden toegestaan, mits aangelijnd.
 • Onder de 12 jaar mag er niet zonder begeleiding worden gevist.
 • Openbare dronkenschap en het lastigvallen van de medemens zal niet worden getolereerd en je zal verzocht worden het terrein onmiddellijk te verlaten.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van persoonlijke eigendommen.

Vorschriften (Lachs-) Forellenfischen

 

 • Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr.
 • Verboten ist das Fischen mit Spinnern/Blinkern, Dredgen, Ködern, Twistern, Jigs, Fischen und/oder Fischstücken.
 • Das Angeln ist nur erlaubt mit weißen Maden, Mehlwürmern, Bienenlarven/Waschmotten, Regenwürmern und Powerbait.
 • Maximal 1 Rute pro Person.
 • Töten Sie zuerst den gefangenen Fisch, dann lösen Sie den Haken.
 • Die Verwendung von Rettungsnetzen oder Stangenstützen ist verboten.
 • Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände wegen der Folie.
 • Das Füttern ist strengstens untersagt.
 • Ein zwischenzeitlicher Wechsel der Teiche ist nicht erlaubt.
 • Schaufeln Sie keine Fische, die nicht mit der Rute gefangen wurden.
 • Die gefangenen Forellen dürfen nicht in die Teiche zurückgesetzt werden. Alle anderen Fischarten (Karpfen oder Graskarpfen) müssen freigelassen werden.
 • Wenn ein Graskarpfen versehentlich gehäkelt wird, muss ein Mitarbeiter ihn aushaken.
 • Es ist verboten, wissentlich Fisch fälsch zu haken.
 • Schäden an den gemieteten Geräten sind zu ersetzen.
 • Verlassen Sie Ihren Angelplatz sauber und entsorgen Sie den Abfall in den entsprechenden Behältern.
 • Hunde sind erlaubt, sofern sie an der Leine geführt werden.
 • Unter 12 Jahren ist das Angeln ohne Begleitung nicht erlaubt.
 • Öffentliche Trunkenheit und Belästigung werden nicht toleriert und Sie werden aufgefordert, das Gelände sofort zu verlassen.
 • Die Verwaltung haftet nicht für Schäden und/oder Verlust von persönlichen Gegenständen.